Truca'ns al 93 799 26 03

Avis legal

Avis legal
Les presents Condicions Generals regulen expressament les relacions sorgides entre Magatzems Sensat, S.L. (d’ara endavant “Sensat”) amb CIF B-61.865.655, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 31357, Foli 18, Fulla B 18075, inscripció 1ª, amb seu social domiciliada a Mataró (Barcelona), i els tercers (d’ara endavant “Usuaris”) donats d’alta com Usuaris i/o adquireixin productes (d’ara endavant “Productes”) a través de la botiga online de la web oficial de Sensat www.sensat.cat (D’ara endavant “La Botiga”).

1. Condicions Generals
1.1 El present Avís Legal, estableix les condicions generals d’us (D’ara endavant “Condicions Generals”) que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que Sensat posa a disposició dels usuaris a través de la botiga. D’aquesta manera, l’accés i us de la botiga suposen que l’usuari del mateix accepta en la seva totalitat i s’obliga a acomplir totalment les Condicions Generals en vigor a cada moment. D’aquesta manera, l’usuari está autoritzat a usar la Botiga únicament de conformitat tant aquestes Condicions Generals, com a les instruccions, recomanacions o condicions particulars indicades a cada cas en concret.
1.2 L’accés a la Botiga és gratuït, amb excepció al cost relatiu de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que tingués contractat l’usuari.
1.3 Tot usuari que accedeixi com usuari a la botiga ha de tenir l’edat mínima de 18 anys.
1.4 Sensat és reserva el dret de modificar en qualsevol moment sense previ avís la botiga i els seus continguts, incloses aquestes Condicions Generals, pel que recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació per la Botiga.
1.5 L’Usuari es compromet, amb caràcter general, a utilitzar la botiga per adquirir els productes i a utilitzar cada un dels serveis de la botiga de forma diligent, de conformitat a la llei, la moral, l’ordre públic i al disposat a aquestes Condicions Generals, I haurà d’abstenir-se d’usar-la en qualsevol forma que poguera malmetre la imatge, els interessos i els drets de Sensat o de tercers, o que pogués lesionar o causar danys als bens i drets de Sensat, als seus proveïdors, Usuaris o en general a qualsevol tercer. Tanmateix, l’Usuari es compromet a no realitzar cap acte per tal d’impedir, malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga, o que impedís, de qualsevol manera la normal utilització per part dels usuaris o el funcionament de la mateixa.
1.6 En cas d’incompliment d’aquestes Condicions Generals o Sensat sospitem raonadament que les està incomplint, Sensat es reserva el dret a limitar, suspendre o donar per acabat el seu accés a la botiga, adoptant tota mesura tècnica que sigui necessària al propòsit. Tanmateix, Sensat es reserva la facultat de decidir, en qualsevol moment, sobre la continuïtat dels serveis que presta a través de la Botiga.

2. Productes i Preus
2.1 Sensat es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s’ofereixen als usuaris a través de la Botiga. En particular, Sensat podrà en qualsevol moment afegir nous productes als oferts o inclosos a la Botiga, llevat que es disposi d’altra cosa, aquests nous productes es regiran pel disposat a les presents Condicions Generals. Tanmateix, Sensat es reserva el dret a deixar de prestar i/o facilitar l’accés i utilització en qualsevol moment sense previ avís de qualsevol de les diferents varietats de productes oferts a la Botiga.
2.2 Els productes inclosos a la Botiga es representaran amb la seva forma més fidedigne possible que permeti la tecnologia disponible, de visualització Web als productes efectivament oferts, no obstant, l’Usuari ha de tenir en comte que les fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques i vídeo relatius als productes, així com noms comercials, marques o trets distintius de qualsevol mena continguts a la botiga tenen un propòsit orientatiu i no pas exhaustiu. Les característiques dels productes i els seus preus apareixen a la botiga. Els preus indicats a la botiga són en € (euros)i inclouen l’IVA, llevat indicació al contrari.

3. Forma de Pagament dels Productes

3.1 En el termini d’un dia laborable (24 hores) des de la recepció de la comanda, Sensat enviarà un correu electrònic a l’Usuari, confirmant la compra i, en el seu cas, el pagament. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del producte, el seu preu, les despeses d’enviament i, si no s’hagués efectuat el pagament, les dades de diverses opcions per efectuar el pagament del productes a Sensat.
3.2 L’Usuari adquireixi un producte a través de la botiga haurà d’efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats a la botiga.
3.3 Sensat arxivarà els documents electrònics on es formalitzà el contracte, remetent una còpia al Usuari un cop finalitzada la compra.
3.4 La confirmació de la comanda enviada per Sensat no és vàlida com a factura, només com a comprovant de compra. Sensat enviarà juntament al producte, la factura corresponent al mateix.
3.5 En el cas en que, per circumstàncies alienes o de força major, un producte no es trobés disponible després de finalitzar la compra, Sensat informarà a l’Usuari per e-mail de la anulació total o, en el seu cas, parcial de la comanda. La anulació parcial de la comanda no dona dret a la anulació de la totalitat de la comanda, sens perjudici del dret de desestimament que correspongui a l’Usuari de conformitat al establert a les presents Condicions Generals.

4. Dret de Desestimament

4.1 L’Usuari te el dret de desestimament (abandonament unilateral del contracte) pel que podrà contactar amb la Botiga a través del correu electrònic info@sensat.cat i desistir de la compra en un termini màxim de set dies (7 dies) hàbils des de la recepció del producte, sempre que la pròpia natura del producte adquirit ho permeti. El producte haurà d’enviar-se preferentment en el mateix estat de recepció i haurà de conservar la documentació i envàs i etiqueta original. Contràriament, el producte podria patir una depreciació. Aquesta devolució es farà de conformitat a les instruccions que la Botiga indiqui al Usuari en contestació a la seva notificació de l’exercici de desestimament. L’Usuari haurà de retornar el producte dins el termini màxim de 7 dies hàbils a partir de la resposta de la Botiga.
4.2 El desestimament comporta la devolució de l’import pagat. L’abonament es realitzarà mitjançant la mateixa targeta utilitzada al pagament, Paypal, o compta bancària, dins un termini de quinze dies (15 dies) des de la recepció per part de la botiga de la comunicació del desestimament.
4.3 Les despeses de retorn del producte i posterior enviament van a càrrec del comprador, excepte en el cas d’errors per part de la Botiga.
4.4 No podrà exercitar-se el dret de desestimament quan el producte no es torni en el seu envàs original i/o quan el producte no estigui en perfecte estat.

5. Devolució de Productes Defectuosos.

5.1 A www.sensat.cat garantitzem la qualitat dels nostres productes i al disposar de servei de transport propi podem atendre personalment als nostres clients. En el cas de que hi hagués cap producte deteriorat o que no acompleixi les expectatives de l’Usuari, aquest haurà de comunicar-ho al repartidor al moment de l’entrega, aquest retirarà el producte de la cistella de la compra i la Botiga abonarà mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat per l’usuari.
5.2 Sens prejudici a qualsevol altres drets que pogueren correspondre, l’usuari tindrà dret al reemborsament del preu dels productes defectuosos o dels productes entregats si no es corresponen amb la comanda realitzada per l’Usuari. Alternativament al anterior, l’Usuari tindrà dret a reclamar, i que se li entregui, un producte igual, en perfecte estat.
5.3 En els supòsits de devolució a la Botiga de productes defectuosos o que no corresponguin a la seva comanda, aquesta haurà de realitzar-se per part de l’usuari mitjançant el procediment establert al punt 4 anterior, indicant el motiu de devolució i, en el seu cas, el defecte que presenta el producte.
5.4 La Botiga reemborsarà el preu abonat corresponent als productes tornats que siguin defectuosos o que no es corresponguin amb la comanda de productes realitzats per l’Usuari, conforme a l’apartat 4.2 establert anteriorment.

6. Garantia.

6.1 Els Productes de www.sensat.cat tenen la qualitat garantida.
6.2 Sensat respondrà de les faltes de conformitat (garantia) que es manifestin en un termini de dos anys des de l’entrega dels productes ( no aplicable a productes peribles).
6.3 l’Usuari ha d’informar a la Botiga de la falta de conformitat dins el termini de dos mesos a partir del seu coneixement.

7. Servei d’Atenció al Client.

7.1 Per a qualsevol incidència o reclamació, l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a info@sensat.cat.

8. Servei d’entrega a domicili.

8.1 L’àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament el territori espanyol, pel que el servei d’entrega només està disponible per a part d’aquest territori. Els productes comprats a través de la Botiga s’enviaran a la adreça d’entrega que l’Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini estimat d’entrega d’un a quatre dies.
8.2 El servei d’entrega de la Botiga es porta a terme mitjançant transport propi. No s’entreguen comandes a apartats de correus, ni tampoc en adreces no permanents.
8.3 La Botiga cobrarà les despeses d’enviament que corresponguin a cada comanda, en funció del seu pes i lloc d’entrega i en base a les tarifes disponibles a la pròpia pàgina web.

9. Propietat Intel·lectual i Industrial.

9.1 L’Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cada un dels productes, la informació i materials continguts als mateixos, la disposició dels continguts de la Botiga (dret Sui Generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic “Look&feel”, els programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font) així com els diferents elements que integren la Botiga (texts, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, etc …), estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Botiga o dels seus llicenciants. Respecte als signes distintius inclosos a la botiga (Marques i noms comercials) són propietat de Sensat.
9.2 Les condicions generals de cap manera atribueixen a l’Usuari els drets de propietat industrial i intel·lectual. Ni cap altre dret diferent dels que, de forma específica, es contempla a les mateixes.
9.3 A tal efecte, mitjançant les present condicions generals, llevat en aquells supòsits en els que estés permès, queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transformació, modificació, desassemblament, la realització d’enginyeria inversa, distribució, lloguer, comunicació pública, posta a disposició, extracció i/o reutilització de la Botiga, els seus continguts i/o signes distintius de la Botiga. L’Usuari haurà d’utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.
9.4 L’Usuari haurà d’abstenir-se d’al·ludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert per Sensat o per tercers a la Botiga.

10. Limitació de Responsabilitat.

10.1 L’Usuari reconeix i accepta que l’ús de la Botiga es realitza en tot moment sota la seva responsabilitat i exclusiu risc, pel que Sensat no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que es pugui realitzar de la Botiga. A tal efecte, Sensat únicament serà responsable dels danys que l’Usuari pugui patir per l’ús de la Botiga, quan aquests danys siguin deguts a una actuació dolosa per part nostra.
10.2 Sensat no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus causats als equips informàtics dels usuaris per virus, cucs, troians o qualsevol altre element nociu. L’Usuari reconeix que l’ús de la xarxa d’Internet suposa l’assumpció d’un risc de que els seus equips informàtics puguin ser infectats per elements abans anunciats. A tal efecte, correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per la detecció i eliminació de programes electrònics nocius.
10.3 Sensat tampoc serà responsable del danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts al Usuari que portin causa de errades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la Botiga durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. A aquest respecte l’Usuari reconeix que l’accés a la Botiga requereix de serveis subministrats per tercers aliens al control de Sensat (a a tall d’exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d’accés, etc ) quina fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a Sensat.

11. Protecció de dades.

11.1 En compliment del previst de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament li informem que les dades que ens faciliti mitjançant el formulari d’inscripció, així com la procedent de les transaccions i/o consulta realitzades, seran incorporades a un fitxer titularitat de Sensat, per al seu tractament per a aquesta companyia amb l’exclusiva finalitat de desenvolupament i execució de la venda, l’atenció personalitzada dels productes i serveis adquirits, així com qualsevol altre servei necessari o connex a la compra a través de la Botiga.
11.2 Totes les dades que sol·licitem són obligatòries, de tal manera que la omissió d’alguna d’elles podria comportar la impossibilitat de poder gestionar la compra o prestar els serveis sol·licitats. Preguem ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades a fi de que la informació continguda als nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. En aquest sentit, l’Usuari manifesta que la informació i les dades facilitades són exactes, actuals i veraces.
11.3 Llevat d’indicació contraria durant el procés de registre, l’Usuari consent expressament que les seves dades puguin ser tractades per Sensat per remetre informació comercial sobre els nostres productes i serveis, així com de terceres empreses vinculades a Sensat, per via postal, correu electrònic, SMS o qualsevol altra mitjà de comunicació electrònica equivalent, així com que les dades siguin tractades per realitzar segmentacions i/o elaborar perfils amb idèntica finalitat.
11.4 L’Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a Sensat, a la adreça anteriorment senyalada, o mitjançant correu electrònic dirigit a info@sensat.cat, acompanyant en tot cas una còpia del seu DNI o document oficial que acrediti la seva identitat.

12. Contrasenyes.
12.1 Sensat facilitarà l’ús de contrasenyes personals a l’Usuari que es registri com a tal a la Botiga. Aquestes contrasenyes serviran per l’accés als serveis prestats per la Botiga. L’Usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quans danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació de les mateixes. Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats a la Botiga podrà ser modificada en tot moment per l’Usuari. L’Usuari es compromet a notificar a la Botiga de forma immediata qualsevol us no autoritzat de la seva contrasenya, així com l’accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

13. Cookies.
13.1 La Botiga utilitza cookies per tal de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l’usuari, facilitar l’accés a les preferències personals i monitoritzar l’ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal·lats al disc dur de l’ordinador o bé a la memòria del navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l’ordinador per la identificació de l’Usuari.
13.2 Si l’Usuari no desitja instal·lar al disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació d’Internet per no rebre-les. Igualment, l’Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas de que l’Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, inclús, perdrà l’accés a alguns dels serveis oferts a la Botiga.

14. Generalitats.
14.1 L’ús de la Botiga està regit i interpretat d’acord amb la Llei Espanyola. En el cas de que alguna de les disposicions contingudes en les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà a la validesa de la resta de disposicions recollides en les presents Condicions Generals.